Regulamin organizacyjny Żłobka i Klubu Malucha Kocie Łapki


Rozdział I

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa wewnętrzną organizację pracy Żłobka Kocie Łapki, w szczególności:
  1. zasady funkcjonowania żłobka
  2. organizację opieki nad dziećmi w żłobku
  3. ramowy plan dnia
  4. prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych
 2. Żłobek jest placówką niepubliczną działającą na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów malucha Gminy Tarnowo Podgórne.
 3. Żłobkiem zarządza Założyciel oraz Dyrektor.
 4. Rodzice/Opiekunowie prawni oraz wszyscy pracownicy Żłobka zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad ujętych w Niniejszym Regulaminie i Statucie Żłobka oraz stosowania się do ogłaszanych przez Dyrektora komunikatów znajdujących się na tablicy informacyjnej, stronie internetowej Żłobka kocielapki.com.pl oraz informacji przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rozdział II

Zasady funkcjonowania Żłobka

 1. Żłobek Kocie Łapki sprawuje opiekę nad dziećmi od 1 roku do 3 roku życia.
 2. Żłobek funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, dni wyszczególnionych przez Założyciela Żłobka oraz zdarzeń losowych.
 3. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.00
 4. Dziecko w żłobku może przebywać maksymalnie 10 godzin dziennie.
 5. W szczególnej sytuacji Żłobek zapewnia opiekę nad dzieckiem po godzinie 17.00 za dodatkową opłatą i po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem.
 6. Rodzice/Opiekunowie prawni zapewniają Dziecku wyżywienie, poprzez samodzielne składanie i odwoływanie zamówień posiłków za pośrednictwem aplikacji firmy cateringowej.

Ogólne zasady pobytu Dziecka w Żłobku

 1. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 9:00, a odbierać po godz. 15:00.
 2. O ewentualnym spóźnieniu dziecka lub przewidzianej absencji Rodzice, najpóźniej do godz. 9:00, informują telefonicznie Dyrektora Żłobka lub wychowawców bądź za pośrednictwem aplikacji, której używa Żłobek aby być w stałym kontakcie z rodzicami.
 3. Rodzic ma obowiązek informować o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku oraz niezwłocznie powiadamiać Dyrektora Żłobka o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 4. W przypadku przewidywanej przerwy w uczęszczaniu dziecka do Żłobka lub całkowitej rezygnacji Rodzice zobowiązani są do pisemnego powiadomienia o tym Dyrektora Żłobka.
 5. Po przyprowadzeniu Dziecka do Żłobka należy przekazać je pod opiekę opiekuna.
 6. Po obiedzie (pierwszym daniu – zupie) prowadzi się zajęcia wyciszające, z możliwością snu. Jeżeli dziecko nie śpi, to słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa.
 7. Dziecko przyprowadzone do Żłobka, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer. Na dwór wychodzimy codziennie, chyba, że:
  1. wieje silny wiatr,
  2. pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca,
  3. temperatura jest niższa od -10°C,
  4. jest bardzo mokro i ślisko,
  5. zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.
 8. Dzieci ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie mogą przynosić do Żłobka jedzenia.
 9. Z okazji Urodzin zamiast słodyczy proponujemy np. owoce, owoce suszone, musy owocowe itp.
 10. Zaleca się, by dzieci nie przynosiły do Żłobka własnych zabawek. Wyjątkiem są dni wyznaczone przez opiekunów. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (w tym zabawki) i rzeczy wartościowe przyniesione do placówki.
 11. Ze względów sanitarnych zabrania się Rodzicom wchodzenia do pomieszczeń kuchennych.
 12. Ze względów organizacyjnych i sanitarnych nie wolno wchodzić Rodzicom do sal (w wyjątkowych przypadkach wejście tylko w foliowych ochraniaczach na obuwie).
 13. W przypadku wandalizmu i dużej agresji dziecka istnieje możliwość usunięcia dziecka z listy.
 14. Żłobek wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne sprzęty i pomoce, przybory oraz artykuły papiernicze i higieniczne.

Wyprawka

 1. Zestaw ubranek na zmianę – cały komplet
 2. Buty na zmianę – kapcie
 3. Szczoteczka i pasta do zębów
 4. Grzebień lub szczotkę
 5. Krem przeciw odparzeniom
 6. Krem z filtrem UV i krem ochronny na zimę
 7. Poduszka i kocyk lub śpiworek
 8. Pielucha lub inna przytulanka dziecka jeśli jest przyzwyczajone do zasypiania z nią
 9. Butelka na mleko lub kubek „niekapek” jeśli dziecko nie potrafi pić ze szklanki
 10. Smoczek – jeżeli Dziecko potrzebuje.

Wszystkie przedmioty należy podpisać!


 

Plan Dnia


 

Organizacja opieki nad dziećmi

 1. Organizacja opieki nad dziećmi jest zgodna z obowiązującymi normami i obejmuje:
  1. Zapewnienie Dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
  2. Wypoczynek
  3. Właściwą opiekę pielęgnacyjną
  4. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych, przez organizowanie i prowadzenie zabaw z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i rozwoju psychomotorycznego Dziecka
  5. Działania profilaktyczne promujące zdrowie
  6. Działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania
  7. Udzielania doraźnej pomocy medycznej
  8. Bieżący kontakt z Rodzicami/Opiekunami prawnymi
  9. Opiekę i pomoc pedagogiczną
 2. Organizacja i personel w Żłobku uwarunkowana jest:
  1. Wiekiem dzieci zapisanych do Żłobka
  2. Ilością dzieci zapisanych do Żłobka
  3. Przyjęciem dziecka wymagającego szczególnej opieki

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 1. Po przyprowadzeniu Dziecka do Żłobka, Dziecko pozostaje pod opieką personelu Żłobka przez cały czas, aż do momentu odebrania Dziecka przez Rodziców/Opiekunów prawnych lub osoby upoważnione.
 2. Do obowiązków opiekunów w czasie sprawowania opieki nad dziećmi należy:
  1. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci
  2. Każdorazowej kontroli pomieszczenia gdzie przebywają dzieci oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne
  3. Przekazanie informacji i opieki nad dziećmi innemu pracownikowi żłobka gdy opiekun musi nagle opuścić dzieci
  4. Udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna
  5. W wypadkach nagłych, wszystkie działania pracowników Żłobka, bez względu na zakres ich czynności służbowych
  6. w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

Zdrowie Dziecka

 1. W Żłobku nie wolno stosować wobec Dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich Rodziców/Opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 2. W Żłobku nie wolno podawać żadnych lekarstw.
 3. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, wynikającej z niekompletnej lub nierzetelnej informacji dotyczącej dziecka, przekazanej lub nieprzekazanej przez Rodzica/Opiekuna prawnego, w tym w szczególności informacji dotyczącej stanu zdrowia, alergii lub czasowej niedyspozycji dziecka.
 4. Obowiązkiem Rodziców/Opiekunów prawnych jest przyprowadzenie do Żłobka dzieci zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci, które mają: katar, kaszel (nie dotyczy alergii), gorączkę, mają biegunkę, wymioty, są przeziębione lub chore, są w trakcie leczenia antybiotykowego, mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 5. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.
 6. W przypadku dzieci z alergią pokarmową Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do wpisania w karcie zgłoszeniowej dziecka do żłobka informacji o ewentualnej alergii pokarmowej. Dyrektor może zarządać od Rodziców/Opiekunów prawnych zaświadczenia od lekarza alergologa poświadczającego konieczność wykluczenia określonych produktów żywieniowych z jadłospisu Dziecka.
 7. Obowiązkiem opiekuna jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez Rodziców/Opiekunów prawnych.
 8. Obowiązkiem opiekuna jest natychmiastowe powiadomienie Rodziców/Opiekunów prawnych jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, obowiązkiem Rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych.
 9. W przypadku choroby Dziecka ujawniającej się w czasie pobytu dziecka w Żłobku poinformowany o tym Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany odebrać Dziecko najszybciej, jak to możliwe.

Prawa i obowiązki Rodziców/Opiekunów prawnych

 1. Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo do:
  1. uzyskiwania od Opiekunek rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych
  2. uzyskiwania od Opiekunek porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia
  3. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości Żłobka
  4. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów Żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu
  5. udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek, spacerów i innych
  6. zgłaszania Dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej Żłobka
  7. wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej Żłobka
  8. ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków podpisując umowę z wybranym przez siebie ubezpieczycielem ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia.
 2. Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek:
  1. przestrzegać zawartą ze Żłobkiem umowę o świadczenie usług, Regulaminu oraz postanowień Statutu Żłobka
  2. ściśle współpracować z Opiekunką prowadzącą grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju
  3. przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez Rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę ( wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; Rodzice/Opiekunowie prawni przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę.
  4. przyprowadzać do Żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę Dyrektora lub Opiekunki zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka. Dzieci chore nie będą przyjmowane do Żłobka.
  5. informować o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać Dyrektorowi lub Opiekunce niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne
  6. uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania Żłobka i Rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych
  7. na bieżąco informować Dyrektora o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
  8. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Żłobka
  9. terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z Założycielem placówki
  10. zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”
  11. zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki, smoczki, butelki lub mleko modyfikowane, jeśli wymaga tego wiek i aktualne potrzeby dziecka
  12. przyprowadzać dziecko do Żłobka nie później niż do godziny 9.00 i odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania Żłobka czyli do godziny 17.00 oraz nie pozostawiać dziecka w Żłobku dłużej niż 10 godzin w ciągu jednego dnia.

Odbiór Dziecka ze Żłobka

 1. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać ze Żłobka Rodzice/Opiekunowie prawni lub upoważnione przez nich pełnoletnie osoby, po uprzednim poinformowaniu i potwierdzeniu na piśmie.
 2. W każdym przypadku, gdy dziecko ze Żłobka odbiera osoba upoważniona, ma obowiązek okazania dowodu osobistego, celem weryfikacji tożsamości.
 3. Pełną odpowiedzialność za odebranie dziecka ze Żłobka ponoszą Rodzice/Opiekunowie prawni lub upoważnione osoby, nawet w przypadku, kiedy wraz z dzieckiem przebywają jeszcze na terenie placówki.
 4. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania osoby odbierającej dziecko ze Żłobka.
 5. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 17.00 opiekun podejmuje próby kontaktu z Rodzicami/Opiekunami prawnymi oraz informuje Dyrektora. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez Rodziców/Opiekunów prawnych oraz osoby upoważnione, Dyrektor ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję. Dodatkowo zostanie naliczona opłata w wysokości 30zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 6. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie wydajemy dziecka ze Żłobka. W wypadku odmowy wydania dziecka personel niezwłocznie informuje o tym Dyrektora. W takiej sytuacji Żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych działań w celu nawiązania kontaktu z pozostałymi osobami upoważnionymi do odbioru Dziecka ze Żłobka. W przypadku braku skutecznego nawiązania kontaktu, Dyrektor ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję.
 7. W przypadku notorycznego odbierania dziecka po godzinie 17:00, naliczana będzie opłata w wysokości 30zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie. Dyrektor doręcza Rodzicom/Opiekunom prawnym za pośrednictwem poczty elektronicznej treść każdej zmiany Regulaminu co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.
 2. Rodzic/Opiekun prawny ma prawo do doręczenia Dyrektorowi oświadczenia o wypowiedzenia umowy z powodu braku akceptacji wprowadzanych zmian, najpóźniej dzień przed wprowadzeniem zmian w życie. Niezłożenie oświadczenia w wyżej wymienionym terminie wiąże się z akceptacją zmian w Regulaminie.
 3. W przypadku złożenia przez Rodzica/Opiekuna prawnego oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia poprzedzającego wejście zmian w życie.